Oct 272009
 

Pratah Smaranam

Om, Om, Om, Om……..

Brahma Murari Stripurantakari
Bhanu Sashi Bhumisuto Budhascha
Guruscha Shukraha Shani Rahu Ketavaha
Kurvantu sarve mama suprabhatam

Bhrigur Vasishtha Kratuh Rangi rascha
Manuh Pulasthyaha Pulahaschya Gautamaha
Raibhyo Marichihi Shavanashcha Dakshaha
Kuruvantu sarve mama suprabhatam

Sanatkumaraha sanakah Sanandanaha
Sanatanobhya Suripingahalaucha
Saptasvara saptarasaatalaani
Kuruvantu sarve mama suprabhatam

Saptarnavaha saptakulachalascha
Saptarshayo dveepa vanani sapta
Bhooraadi krutvah Bhuvanani sapta
Kuruvantu sarve mama suprabhatam

Prithvi sagandha sarasastatapaha
Sparsheecha vayur jwalnas cha tejah
Nabhasasha shabdham Mahatasathaite
Kuruvantu sarve mama suprabhatam

Itham prabhaate paramam pavitram
pathet smaredvaa srinuyaaccha bhaktyaa
Duh swapna naashastvih suprabhatam
bhaveccha nityam bhagavat prasaadaat

Vainam pruthum haihaiyaman Arjunancha
Shakuntaleyam bharatam nalan cha
Ramancha yo vai smarati prabhate
tasyaat laabho vijayashcha haste

Balir Vibheeshano Bheeshmah
Prahlado Narado Dhruva Bhagiratha Vishwakarma
shadae te vaishnavah protah smaram papa nashanam
Ashwatthama balir Vyaso Hanumaashcah Vibheeshana

Kripa Parashuramashchah saptaite chirajivinah
saptaitaan smarenityam Maarkandeyam athashtamam
jeevet varshashatam saangram apamryutu vivarjitaha
kuruvantu sarve mama suprabhatam

Print Friendly, PDF & Email

  2 Responses to “Pratah Smaranam”

  1. Pl translate this beautiful Prayer

  2. What better way to start the morning than with a recitation that remembers great sages. Oceans, rivers, life-giving elements.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.