Oct 082010
 

Sharada Stotram

namaste sarade devi Kashmir – puravasini
tvamaham prarthayer nityam vidyadanam cha dehi me

ya sraddha dhyarana medha vagdevi vidhivallabha
bhaktajihva grasadana samadigunadayini

namami yaminim natha lekhalankrta kuntalam
bhavanim bhavasantapa nirvapana sudha nadim

bhadrakalyani namo nityam sarasvatyani namo namah
vedavedangavedantavidyasthanebhya eva cha

brahmasvarupa parama jyotirupa sanatani
sarvaidyadhidevi ya tasyai vanyai namo namah

yaya vina jagtsravam sasvaj jivanmrtam bhavet
inanadhidevi ya tasyai sarasvatyainamo namah

yaya vina jagatsarvam mukamun – mattavat sada
ya devi vagdhisthatri tasyai vanyai namo namah

Print Friendly, PDF & Email

  One Response to “Sharada Stotram [ Saraswati shloka ]”

  1. thank you for this shloka , if you have SHARADA SAHASRANAMA please mail me, i will be gratefull to you

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.