Apr 162011
 

Dehi haro Hanuman Mahaprabhu, jo kachu sankata hoye hamaro
Kauno so sankata mora gariba ko, jo tuma se nahi jata hai taro
Jay jay jay Hanuman Gosai, kripa karo Maharaja

Tana me tumhare shakti viraje, mana bhakti se bhina
Jo jana tumhari sharana me aye, dukha darada harnina
Hanumata, dukha darada harnina , Mahavira Prabhu ham dukhiyana ke,
tuma ho gariba nivaja, Hanumata
Jay jay jay…

Rama Lakhana Vaidehi tuma par sada rahe harshaye
Hriday chirake Rama Siya ka, darshana diya karaye
Do kara jora araja, Hanumanta, kahiyo Prabhu se aja, Hanumata
Jay jay jay…

Jay jay jay Hanuman Gosai kripa karo Maharaj.

Print Friendly, PDF & Email

  One Response to “Jay Jay Jay Hanuman Gosai”

  1. Great blog!! Hare hanuman my friends!! http://itunes.apple.com/app/hanumanfly/id501155867

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.